Yukarı Çık
Otoyol Yapımı Başlıyor
12 Ekim 2017 Perşembe 17:52:49
286 kez okundu.
Başbakanlıktan "Ankara-Niğde Otoyolu" Genelgesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ihalesi yapılan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin belirlenen sürede tamamlanabilmesi için alınan tedbirlere yönelik Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın imzaladığı Ankara-Niğde Otoyolu projesi ile ilgili 2017/20 sayılı genelgesi Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ankara-Niğde otoyolu 275 kilometre otoyol artı 55 kilometre bağlantı yolunu 11 yıl, 10 ay, 17 gün, 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere teklifi veren ERG ve Seza firması yapacak.

GÖLBAŞI'NDAN BAŞLAYACAK

Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu'nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak.  Otoyol, Niğde-Gölcük kavşağında ise sona erecek. Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir'e de ulaşılabilecek.

ANKARA-NİĞDE 285 KM. OLACAK

Ankara-Niğde Otoyol projesinde; 275 kilometre otoyol, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam uzunluğu 342 kilometre olarak hesaplandı.  Ankara-Niğde Otoyol projesi kapsamında önemli yapılar olarak toplam 3 bin 510 metre uzunluğunda 4 adet viyadük ve 11 adet kavşak yer alıyor.

BAŞBAKANLIĞIN 2017/20

NO’LU GENELGESİ

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu Projesi ile ilgili 2017/20 sayılı Başbakanlık genelgesini yayınladı. Başbakanlığın Ankara-Niğde Otoyolu projesi ile ilgili 2017/20 sayılı genelgesi Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

BAŞBAKANLIĞIN 2017/20 SAYILI

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU PROJESİ

GENELGESİNİN AYRINTILARI

Başbakan Binali Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ihalesi yapılan Ankara – Niğde Otoyolu Projesi işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için belirlenen tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğünü belirttiği 2017/20 sayılı genelgesinde şu ayrıntılara yer verdi:

1-  Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacak.

2- Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idarelerce 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19’uncu maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecek.

3-  Proje güzergahında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek halihazır haritaların üretimi, kıyı çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler; ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

4-  Proje güzergahında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elekmtrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirelecek.

5-  Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları,  kum-çakıl ocakları ve ariyet ocakları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imalatları için gereken üretim tesislerinin kamulaştırma üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gerekli işlemler; ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecek.

6- Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazirenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünü talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecek.

7- Proje güzergahında, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya İl Özel İdarelerince yapılacak veya yaptırılacak toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilecek.

8- Proje güzargahında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecek.

9- Kamulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve acele olarak neticelendirilebilmesi için; Proje bünyesinde yapılacak çalışmalar sırasında talep edilmesi halinde kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesine, planların arazi ve büro kontrollerinin yapılmasına ve 2942 sayılı Kanun uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda tescil-terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince acele olarak gerçekleştirilecek.

10-  Proje için 05.09.2016 tarihli ve 4280 sayılı ÇED olumlu kararı alınmış olup, çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin verilecek görüşler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve ilgili diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca acele olarak sonuçlandırılacak.

11- Proje güzergahı kapsamında bulunan veya yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması durumunda, durum ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile diğer ilgili Özel Kurullara bildirilecek ve Komisyon ve/veya Kurullar konuyu gündemine ivedilikle alacak. Bu konudaki Komisyon ve Kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacak.

12-  Ankara-Niğde Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecek.

13-  Güzergahın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticiler ile ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacak.

14- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Belediyelerden ve ilgili Tapu Müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştırılacak taşınmaz mallar için; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca açılabilecek olan davalarda, aynı Kanunun 11’inci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilecek emsal veriler ile mahkemelere sunulacak veriler arasında yeknesaklığın sağlanabilmesi için gerekli özen gösterilecek.

15- İhtiyaç olması halinde projenin hazırlanması için fotogrametrik ve yersel yöntemle alım için gereken uçuş izinleri ile diğer tüm izinlerin ivedilikle verilmesi sağlanacak.

16-  Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planları) yapmak için gerekli iin süreçleri en seri şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecek.

17-  Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Karaylolları Genel Müdürlüğü Merkez birimlerine, Karayolları 4. (Ankara) Bölge Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Valilikler tarafından mevzuatı gereğince gerekli yardım ve destek sağlanacak.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU PROJESİ

Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu,   Ankara Çevre Otoyolu'nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak, Niğde-Gölcük Kavşağı'nda sona erecek. Ankara-Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir 'e de ulaşılabilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu,   Kızılırmak Nehri'ni geçerek,   Kırşehir 'in merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve   Gölhisar mahalleleri civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

Nisan ayında yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde 330 kilometrelik yolun yapımıyla   Edirne 'den   Şanlıurfa 'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.